Informació al contribuent

CALENDARI FISCAL EXERCICI 2024

CALENDARI APROVAT PER DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 2023DECR000655 de data 14 de novembre de 2023.

Per satisfer els tributs en període de voluntària cal tenir present que els llocs de pagament serà mitjançant:
– En cas de domiciliació: Càrrega al número de compte corrent on s’ha domiciliat el tribut en la data/es indicades al calendari.

– En cas de NO domiciliació: ingrés a la caixa de la Corporació o transferència bancària al compte bancari titularitat del Consistori a l’entitat següent: CAIXABANK ES72 2100 4815 2722 0000 0351

Transcorregut el termini d’ingrés en via voluntària, els deutes seran exigits amb els recàrrecs del període executiu determinats a l’article 28 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària: 

  • El recàrrec executiu del 5% a aplicar quan se satisfaci la totalitat del deute no ingressat en període voluntari abans de la notificació de la providència de constrenyiment. 
  • El recàrrec de constrenyiment reduït del 10% quan se satisfaci la totalitat del deute no ingressat en període voluntari i el mateix recàrrec, abans de la finalització dels terminis determinats a l’article 62.5 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària. 
  • El recàrrec de constrenyiment ordinari del 20% quan no sigui d’aplicació ni el recàrrec executiu ni el recàrrec de constrenyiment reduït. 
  • Els interessos de demora es meriten des de l’inici del període executiu, però només s’exigiran quan sigui d’aplicació el recàrrec de constrenyiment ordinari.