Edictes BOP

Exercici: 2024 Bop: 100-0 Edicte: 4270 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS - Informació pública de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 1, reguladora de la taxa de l'Impost sobre béns immobles
Exercici: 2024 Bop: 98-0 Edicte: 4296 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS - Aprovació inicial de l'Ordenança fiscal 21, reguladora de la taxa reguladora per la cessió temporal de quotes de participació de l'autoconsum compartit de la pista poliesportiva Sant Feliu de Pallerols
Exercici: 2024 Bop: 79-0 Edicte: 3247 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS - Aprovació definitiva de l'Ordenança fiscal núm. 20, reguladora de la taxa per l'atorgament de llicències, comunicació i declaració responsable en matèria urbanística
Exercici: 2024 Bop: 74-0 Edicte: 3041 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS - Informació pública del canvi de titularitat d'un nínxol
Exercici: 2024 Bop: 73-0 Edicte: 3005 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits núm. 2/2024
Exercici: 2024 Bop: 73-0 Edicte: 3002 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS - Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 10, reguladora dels preus públics
Exercici: 2024 Bop: 63-0 Edicte: 2433 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS - Designació de la mesa de contractació permanent
Exercici: 2024 Bop: 51-0 Edicte: 1808 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS - Aprovació del padró d'escombraries exercici 2024
Exercici: 2024 Bop: 38-0 Edicte: 1371 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS - Aprovació definitiva de l'Ordenança municipal reguladora de les mesures aplicables a l'abastament d'aigua potable i als usos de l'aigua en situació de sequera
Exercici: 2024 Bop: 38-0 Edicte: 1361 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS - Informació pública de l'Ordenança fiscal núm. 20, reguladora de la taxa per l'atorgament de llicències, comunicació i declaració responsable en matèria urbanística