Edictes BOP

Exercici: 2023 Bop: 64-0 Edicte: 2487 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS - Aprovació de les bases i la convocatòria dels processos selectiu d'estabilització de la plantilla de l'Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols
Exercici: 2023 Bop: 60-0 Edicte: 2293 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS - Esmena de l'Oferta d'ocupació pública
Exercici: 2023 Bop: 59-0 Edicte: 2239 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS - Designació de la Mesa de contractació permanent
Exercici: 2023 Bop: 48-0 Edicte: 1695 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS - Aprovació inicial del pressupost i la plantilla de personal de la corporació per a l'any 2023
Exercici: 2023 Bop: 43-0 Edicte: 1484 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS - Aprovació del padró d'escombraries 2023
Exercici: 2023 Bop: 40-0 Edicte: 1367 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS - Nomenament de personal de màxima urgència
Exercici: 2023 Bop: 34-0 Edicte: 1159 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS - Informació pública de sol·licitud de canvi de titularitat del nínxol 289
Exercici: 2023 Bop: 29-0 Edicte: 923 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS - Aprovació inicial del Projecte bàsic i d'execució de l'adequació de la primera planta i dels accessos de la sala Ca les Hermanes
Exercici: 2023 Bop: 27-0 Edicte: 786 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS - Aprovació inicial del Projecte per a la construcció de la marquesina de cobriment de la pista poliesportiva
Exercici: 2023 Bop: 14-0 Edicte: 370 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS - Bases per una plaça de tècnic d'administració general - econòmic personal funcionari de carrera, grup A1, de la plantilla de personal de l'Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols, mitjançant concurs oposició