Ordenances Fiscals

Tarifes ordenances fiscals vigents

ORDENANÇA GENERAL DE GESTIÓ, LIQUIDACIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ DELS INGRESSOS DE DRET PÚBLIC MUNICIPAL

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1 IMPOST BÉNS IMMOBLES URBANA

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2. IMPOST ACTIVITATS ECONÒMIQUES

ORDENANÇA FISCAL 3. IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 4. IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS I OBRES

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 5. REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 6. CONTRIBUCIONS ESPECIALS. DEROGADA

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 7. TAXA TRAMITACIÓ ACTIVITATS SUBJECTES A AUTORITZACIÓ

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 8. TAXA SERVEI DE CLAVEGUERAM

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 9. TAXA PRESTACIÓ SERVEI GESTIÓ RESIDUS MUNICIPALS

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 10. TAXA DELS PREUS PÚBLICS

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 11. TAXA SERVEI DISTRIBUCIÓ I SUBMINISTRAMENT DE L’AIGUA POTABLE

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 12. TAXA PRESTACIÓ SERVEI TELEVISIÓ PER CABLE

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 13. TAXA INSTAL·LACIONS I DEPENDÈNCIES MUNICIPALS

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 14. TAXA EXPEDICIÓ DOCUMENTS ADMINISTRATIUS

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 15. TAXA OCUPACIÓ TERRENYS A LA VIA PÚBLICA AMB FINALITAT LUCRATIVA

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 16. DEROGADA

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 17. TAXA APROFITAMENT ESPECIAL DOMINI PÚBLIC A FAVOR D’EMPRESES EXPLOTADORES SERVEIS SUBMINISTRAMENT INTERÈS GENERAL

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 18. TAXA SERVEI DELS CEMENTIRIS MUNICIPALS

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 19. TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE L’ESCOLA BRESSOL