Representació

En el cas que es permeti autoritzar a un tercer (persona física o jurídica) a actuar en nom de l’administrat/da en un procediment concret davant de l’administració, caldrà acreditar la representació legal amb la presentació del model normalitzat de representació el mateix passa amb l’acreditació de la representació legal que ostenta una persona física per actuar en nom de la persona jurídica.